Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Regulamin określający warunki korzystania ze strony internetowej www.esmokinginstitute.com („Regulamin”)

I. Przepisy ogólne.

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.esmokinginstitute.com, zwanego dalej „Stroną ESI” lub „Stroną” przez spółkę działającą pod firmą ESMOKING INSTITUTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Rubież 46, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452133, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem NIP: 7831697183, REGON: 302360526, zwaną dalej „Operatorem Strony” lub „Operatorem„.

2. Operator jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.), dalej “Ustawa”. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami i przepisami Ustawy.

3. Operator udostępnia formularze kontaktowe, o których mowa w pkt II Regulaminu.

4. Użytkownikami Strony ESI, zwanymi dalej „Użytkownikami”, są osoby fizyczne, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony ESI.

5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy materiały wideo, materiały multimedialne itp. dostępne na Stronie, w szczególności uznane za utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 ze zm.) zwane są dalej „Materiałami”.

6. W przypadku zastosowania terminu „RODO” w Regulaminie rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L 2016 nr 119, s.1).

II. Zasady korzystania ze Strony.

1. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony ESI („Usługi”) polegają na nieodpłatnym udostępnianiu treści i funkcjonalności Strony jego Użytkownikom, w szczególności poprzez:

a) umożliwienie Użytkownikom do zapoznania się z udostępnianymi Materiałami w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w wybranym miejscu i czasie, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, z których korzysta Użytkownik;

b) umożliwienie Użytkownikom kontaktu z Operatorem w zakresie:

i. zadawania pytań i uzyskiwania wszelkich informacji, w szczególności poprzez wskazanie odpowiedniego tematu rozmowy, tj.: „Biuro prasowe”, „Biuro Obsługi Klienta”, „Uwagi do punktów ESI”, „Współpraca zagraniczna”, „eSmokingClub”;

ii. składania dokumentów w ramach procesów rekrutacyjnych na konkretne stanowiska, poprzez zakładkę „Kariera”, korzystając z udostępnionego tam formularza;

iii. składania wniosków lub zadawania pytań przez Użytkowników dotyczących sieci franczyzowej poprzez zakładkę „Franczyza”, korzystając z udostępnionego tam formularza.

2. Użytkownik może korzystać ze Strony nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Strony ESI przez Użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Strony ESI przez Użytkownika z zastrzeżeniem, że umowa na Usługi, o których mowa w pkt II ust. 1 Regulaminu, może zostać rozwiązana w każdym czasie przez Operatora lub Użytkownika na podstawie skierowanego do Operatora żądania usunięcia wszystkich danych osobowych Użytkownika.

4. W przypadku zastosowania form kontaktu, o których mowa w pkt II ust. 1 Regulaminu, Użytkownik zostanie szczegółowo poinformowany o przetwarzaniu przez Operatora jego danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami RODO.

5. Operator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownik mógł korzystać ze Strony ESI w sposób w pełni wygodny i bezpieczny. Operator zapewnia działanie swojego systemu teleinformatycznego, który umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostępu do treści świadczonej Usługi. Operator wykorzysta w tym celu w szczególności metody kryptograficzne właściwe dla funkcji świadczonej Usługi oraz zapewniające jednoznaczną identyfikację Użytkowników Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

6. Operator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się ze zwykłymi i powszechnie znanymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem ze sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z tym, Operator Strony rekomenduje Użytkownikom stosowanie środków poprawiających bezpieczeństwo i minimalizujących zagrożenia, np. oprogramowania antywirusowego.

7. Operator zastrzega sobie następujące wymagania techniczne dla prawidłowego działania Strony ESI:

a) urządzenie służące do wyświetlania za pomocą przeglądarki internetowej treści przesyłanych w sieci Internet;

b) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszej wersji i bez wtyczek zmieniających działanie przeglądarki,

c) JavaScript i Cookies,

d) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe),

e) adres e-mail (aktywny, poprawnie skonfigurowany).

III. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

1. Niektóre Usługi dostępne na Stronie mogą wymagać podania danych osobowych Użytkownika. W takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz mogą być one niezbędne do wykonania określonej Usługi. Administratorem danych osobowych jest Operator, zwany dalej „Administratorem danych” lub „Administratorem”.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia określonej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej świadczenia. Jeżeli Administrator zamierza przetwarzać dane osobowe w innym celu niż ten, dla którego dane osobowe zostały zebrane, przed dalszym przetwarzaniem, poinformuje o tym Użytkownika, którego danych to dotyczy. Administrator poinformuje również Użytkownika o innym celu przetwarzania danych i przekaże mu wszelkie istotne informacje, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a ponadto każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 16-22 RODO.

4. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników na podstawie przepisów RODO oraz innych ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.

5. Administrator informuje, że w ramach korzystania ze Strony ESI, poza danymi osobowymi, zbierane są pewne informacje techniczne dotyczące Użytkownika, takie jak: używany system operacyjny, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, liczba odwiedzin Strony ESI oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko informacje niebędące danymi osobowymi. Operator może przekazywać zaufanym podmiotom trzecim zbiorcze statystyki dotyczące liczby odwiedzin oraz inne informacje o Stronie ESI, które nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.

6. Urządzenia Użytkowników Strony ESI zawierają informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci plików cookies. Informacje o plikach cookie służą wyłącznie do zbierania informacji z dysków twardych pozostawionych przez pliki cookie ze Strony ESI. Jeżeli użytkownik chce wiedzieć, kiedy ten plik zostanie zapisany na dysku, powinien odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. Użytkownik poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej może również zablokować umieszczanie plików cookies na dysku twardym swojego urządzenia, jednakże może to spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji Strony ESI. W celu prawidłowego działania Strony ESI instalowane są następujące pliki cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, zamknięcia strony internetowej lub oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) Google Analytics – pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i gromadzące dane o zachowaniu Użytkownika na Stronie ESI.

7. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności plików cookies, zawiera odrębny dokument dostępny na Stronie ESI.

IV. Ochrona własności intelektualnej.

1. Strona ESI i wszystkie zawarte w niej Materiały, w tym dzieła, zbiory prac, bazy danych i znaki towarowe, będą chronione przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Użytkownicy mogą korzystać z Strony ESI oraz utworów, zbioru utworów i baz danych w niej zawartych wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o prawie własności przemysłowej oraz ustawą o ochronie baz danych. Użytkownik, w szczególności, nie jest upoważniony do:

a) zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania lub ujawniania w Internecie Strony ESI lub jej części lub utworów umieszczonych na Stronie ESI lub ich części, z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa;

b) dokonywania jakichkolwiek zmian na Stronie ESI lub jej części lub w utworach umieszczonych na Stronie ESI lub na jej częściach;

c) pobierania jakichkolwiek treści z baz danych lub ich wykorzystywania w całości lub w części.

V. Procedura reklamacyjna.

1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację na funkcjonalność Strony ESI.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres Operatora, wskazany w pkt I ust.1 Regulaminu lub za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt II ust. 1 lit b(i) Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji, propozycję załatwienia reklamacji (żądanie Użytkownika), dane kontaktowe Użytkownika niezbędne do udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. Operator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej skutecznego otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Operator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie z chwilą umieszczenia go na Stronie ESI. Regulamin dostępny jest do pobrania w postaci pliku PDF ze Strony ESI w zakładce: https://esmokinginstitute.com/regulaminserwisu/tos_esmokinginstitute.com.pdf

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony ESI oraz czasowego wstrzymania działania Strony ESII na czas prac konserwacyjnych lub innych związanych z rozbudową Strony.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.).

4. W przypadku sporządzenia niniejszego Regulaminu w różnych wersjach językowych, w przypadku rozbieżności pomiędzy polską wersją Regulaminu a jego tłumaczeniem na inne języki, pierwszeństwo ma wersja polska.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie ESI.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.