Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/vhosts/esmokinginstitute.com/includes/bootstrap.inc).

WYTYCZNE w sprawie ograniczenia używania elektronicznych papierosów na terenie szkół i placówek oświaty.

02/02/2014

Elektroniczne papierosy nie są wyrobami tytoniowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nie zawierają również substancji stosowanych w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, o których mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, używanie elektronicznych papierosów na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty nie jest zabronione w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Brak jest również regulacji prawnych ograniczających używanie elektronicznych papierosów przez osoby niepełnoletnie.

Powyższy stan prawny wzbudza poważne obawy kierownictwa  oraz nauczycieli wielu szkół i placówek oświatowych, które podejmują działania zmierzające do ochrony osób niepełnoletnich przed stosowaniem elektronicznych papierosów oraz wprowadzenia zakazu ich stosowania na terenie szkół. 

W związku z powyższym, do chwili wprowadzenia jednolitych regulacji prawnych, które w tym zakresie będą wynikać z harmonizacji prawodawstwa krajowego z postanowienia europejskiej Dyrektywy Tytoniowej [The Tobacco Products Directive 2001/37/EC (TPD), eSmoking Institute rekomenduje następujące rozwiązania prawno-organizacyjne dla placówek oświatowych, a w szczególności szkół i przedszkoli:

I. W celu skutecznej ochrony nieletnich i małoletnich przed dostępem do używek, w szczególności zawierających nikotynę – substancję uzależniającą uzasadnione jest wprowadzenie zakazu używania elektronicznych papierosów na terenie szkół i przedszkoli.

II. E-papierosy są precyzyjnymi urządzeniami elektronicznymi, zgodnymi z   europejskimi normami technicznymi EMC (electromagnetic compatibility) oraz LVD (low voltage electrical equipment),  co potwierdza umieszczone na nich oznaczenie Conformité Européenne CE.

III. W związku z tym, placówki oświatowe mogą już teraz wprowadzić zakaz używania elektronicznych papierosów na terenie szkół i przedszkoli  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 zmieniającego rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych:

1. Zgodnie z udzielonymi w Rozporządzeniu uprawnieniami powyższy zakaz może zostać wprowadzony w treści statutu placówki oświatowej, który określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie „warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły”.  

2. Jeśli statut szkoły upoważnia dyrektora, radę pedagogiczną, lub radę rodziców do określania obowiązków ucznia w zakresie „warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły”, zakaz może wprowadzić wskazany w statucie organ placówki oświatowej.

Powyższe działania umożliwiają wprowadzenie zakazu stosowania elektronicznych papierosów na terenie szkół bez konieczności, weryfikowania, czy liquidy stosowane w elektronicznym papierosie przez osoby niepełnoletnie zawierają nikotynę, czy tylko substancje aromatyczne.

Niniejsze stanowisko eSmoking Institute nie oznacza naszego poparcia dla inicjatyw wprowadzenia zakazu użytkowania elektronicznych papierosów w miejscach publicznych.