Error message

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/vhosts/esmokinginstitute.com/includes/bootstrap.inc).

Bierne palenie - konferencja SRNT Boston 2013

Boston, Konferencja SRNT 2013 r.: 09/04/2013

Od 13. do 16. marca 2013 sa v Bostone konala medzinárodná konferencia SRNT (Society for Research on Nicotine and Tobacco - Spoločnosť pre výskum nikotínu a tabaku). Spoločnosť SRNT bola založená v roku 1994 za účelom koordinácie a rozvoju výskumu začínajúc od farmakológie nikotínu až po výskum sociálnych faktorov vplývajúcich na fajčenie tabaku.

Väčšina prednášok týkajúca sa e-fajčenia, ktoré boli prezentované počas tohtoročnej konferencie SRNT sa sústredili na predstavenie výsledkov anketových prieskumov.

Výsledky výskumu, ktoré predstavil J. Czogała et. al. sa týkal vystavenia pasívnych fajčiarov na chemické látky, ktoré sa nachádzajú v aerosóle vydychovanom e-fajčiarmi v porovnaní s aerosólom vydychovaným fajčiarmi tradičných cigariet. V prípadoch, v ktorých boli používané e-cigarety, bolo preukázané výrazné zníženie negatívneho vplyvu na pasívnych fajčiarov spôsobované nikotínom a inými čiastočkami PM 2.5 [1].

Ako preukázal výskum, počas používania e-cigariet nedochádza k vdychovaniu takých škodlivých substancií ako oxid uhoľnatý (CO), či iné prchavé organické zlúčeniny (LZO). Na druhej strane koncentrácia nikotínu a čiastočiek PM 2.5, ktorý prechádza do prostredia, je desaťkrát nižšia v porovnaní s tradičnými cigaretami.

Bibliografia
J. Czogała, M.L. Goniewicz, B. Fidelus, W. Zielinska-Danch, A. Sobczak, SRNT, PA9-2 2013 45.


[1] PM z ang. Particulate matter – znečistenie vzduchu skladajúce sa zo zmesi pevných a tekutých čiastočiek visiacich vo vzduchu, ktoré sa skladajú z organických a neorganických látok, ktoré majú aerodynamický priemer čiastočiek menší ako 2,5 µm.